Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, p.p. 21, 10409 Velika Gorica
+385 1 4572 830, radno vrijeme: utorak 8-12 sati zajednica.udruga.umirovljenika.zagrebacke.zupanije@zg.t-com.hr

Statut

Na temelju članka 7. i članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/2001) Skupština Zajednice udruga umirovljenika Zagrebačke županije na sjednici održanoj 10.12.2008. donijela je Statut, a dana 19.10.2011. godine donijela je izmjene i dopune Statuta Zajednice udruga umirovljenika Zagrebačke županije.

STATUT
ZAJEDNICE UDRUGA UMIROVLJENIKA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Zajednice, o zastupanju, ciljevima te djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, o članstvu, pravima, obvezama i stegovnim mjerama članica, unutrašnjem ustrojstvu, tijelima Zajednice, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva predstavnika, trajanju mandata, imovini i raspolaganju, prestanku rada Zajednice, te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Zajednice.

Članak 2

Zajednica udruga umirovljenika Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu „Zajednica“) je dragovoljna, nestranačka, neprofitna, samostalna Zajednica udruga umirovljenika koja se u okviru Ustava, Zakona i ovog Statuta zalaže za ostvarivanje stečenih prava i općih interesa umirovljenika i starijih osoba. Zajednica je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave i ima svojstvo pravne osobe.

Članak 3

Zajednica udruga umirovljenika Zagrebačke županije čine udružene općinske i gradske udruge umirovljenika na području Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu „članice“) koje dio svojih prava i obveza povjeravaju Zajednici, radi jedinstvenog predstavljanja i zastupanja interesa umirovljenika posredno ili neposredno pred Vladom Republike Hrvatske, nadležnim ministarstvima, vladinim i nevladinim institucijama, Zagrebačkom županijom (župan, poglavarstvo, skupština) te mirovinskim i zdravstvenim osiguranjem radi poboljšanja materijalnog i društvenog položaja umirovljenika i starijih osoba.

Članak 4

Naziv Zajednice je: ZAJEDNICA UDRUGA UMIROVLJENIKA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Sjedište Zajednice je u Velikoj Gorici, ulica kneza Ljudevita Posavskog 45
Zajednica djeluje na području Zagrebačke županije.

Članak 5

Zajednica ima pečat.
Pečat Zajednice je okruglog oblika, promjera 30 mm, s natpisom unutar ruba:

„ZAJEDNICA UDRUGA UMIROVLJENIKA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE“ a u sredini „ZAGREB“.

Članak 6

Zajednicu zastupa predsjednik Zajednice, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti jedan od dopredsjednika ili tajnik Zajednice. Skupština Zajednice može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Zajednice.

II CILJEVI I DJELATNOST ZAJEDNICE

Članak 7

Zajednica je osnovana sa ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa Gradskih i Općinskih udruga umirovljenika s područja županije, a u skladu s ovim Statutom i njihovim općim aktima.

Članak 8

Djelatnosti Zajednice jesu:
– planiranje rada i razvoj umirovljeničkih udruga na području Županije,
– proučavanje pitanja mirovinskog i zdravstvenog sustava osiguranja, stambena, socijalna i rekreativna pitanja za potrebe umirovljenika, a radi poboljšanja materijalnog i društvenog položaja umirovljenika,
– pomaganje Udrugama umirovljenika na ostvarivanju interesa članstva u oblastima mirovinskih, zdravstvenih i socijalnih prava,
– zajedno sa Udrugama umirovljenika briga o poboljšanju materijalnog položaja umirovljenika, organiziranju međusobne pomoći, kolektivnog odmora, rekreacije i drugo,
– usklađivanje i pružanje pomoći Udrugama radi uspješnijeg izvršavanja dogovorenih zadataka, a osobito u pružanju i ostvarivanju prava i interesa umirovljenika, koji proistječu iz njihovog statusa,
– pomaganje u osnivanju novih Udruga umirovljenika tamo gdje još nisu osnovane,
– razvijanje prijateljstva i solidarnosti među umirovljenicima,
– utvrđivanje načina pribavljanja i korištenja materijalnih dobara potrebnih za rad i ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Zajednice i Udruga,
– iniciranje i održavanje susreta umirovljenika na području Županije i Republike, kao i pomaganje kod organiziranja Susreta na području gradova i općina,
– obavljanje i drugih aktivnosti na poboljšanju životnih uvjeta umirovljenika putem Udruga, poduzeća i drugih asocijacija.

Članak 9

Radi uspješnijeg ostvarivanja zadataka svoje djelatnosti Zajednica putem svojih tijela i Udruga surađuje sa humanitarnim udrugama, zatim turističkim savezima, športskim udrugama, udrugama iz oblasti kulture, te drugim udrugama koje mogu pridonijeti uspješnijem ostvarivanju naših djelatnosti.

Članak 10

Zajednica se može povezati i ostvarivati suradnju sa Zajednicama i Udrugama iz drugih županija te odgovarajućim organizacijama umirovljenika drugih država.

Članak 11

Zajednica se posebno zalaže za njegovanje i održavanje zajedničkih susreta i druženja umirovljenika i starijih osoba.

Članak 12

Djelatnost Zajednice ostvaruje se provođenjem programskih aktivnosti za izborno razdoblje i godišnjih programa rada, koji su međusobno povezani i usklađeni s programskim aktivnostima udruženih članica.

Članak 13

Rad Zajednice je javan, a ostvaruje se pravodobnim podnošenjem izvješća o radu Zajednice, kao i o značajnijim događajima, skupovima ili na drugi prikladan način, kao i putem sredstava javnog informiranja / radio, televizija, tisak /.

 

III PRAVA I OBVEZE ČLANICA I STEGOVNE MJERE

Članak 14

Članstvo u Zajednici temelji se na načelu dragovoljnosti.
U Zajednicu se mogu učlaniti udruge umirovljenika i starijih osoba iz gradova i općina Zagrebačke županije koje moraju u svom imenu imati naziv grada ili općine a svojom djelatnošću pridonose ostvarivanju zajedničkih interesa i ciljeva umirovljenika. Članice Zajednice mogu biti gradske udruge umirovljenika iz gradova: Velika Gorica, Samobor, Zaprešić, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Vrbovec, Sv. I. Zelina, Sveta Nedjelja i Dugo Selo, te udruga umirovljenika općina: Dubrava, Farkaševac, Preseka, Rakovec, Gradec, Kloštar Ivanić, Križ, Rugvica, Brckovljani, Bedenica, Orle, Kravarsko, Pokupsko, Pisarovina, Klinča Selo, Bistra, Jakovlje, Luka, Dubravica, Pušća, Marija Gorica, Krašić, Stupnik, Brdovec, Žumberak. Od ovog uvjeta u imenu izuzeta je Udruga umirovljenika iz Jastrebarskog. Udruge moraju biti registrirane u Državnom uredu za opću upravu Zagrebačke županije sa statusom pravne osobe. Ako na području općine ili grada postoje dvije ili više udruga umirovljenika iste su obavezne osnovati zajednicu, savez, koordinaciju ili ujediniti se jer samo jedna udruga može ostvarivati članstvo u Izvršnom odboru, odnosno članstvo u Skupštini prema čl. 23 Statuta Zajednice tj. Prema broju umirovljenika na području općine ili grada koje predstavlja.
Odluku o učlanjivanju u Zajednicu donosi Izvršni odbor Zajednice, a u žalbenom postupku Skupština Zajednice, čija je odluka konačna.
Udružene članice imaju jednaka prava i obveze.

Članak 15

Članice Zajednice imaju prava i obveze koje proistjeću iz Zakona i odredaba ovog Statuta.
Prava članice jesu:
– da budu zastupljene u tijelima Zajednice i da sudjeluju u pripremanju i donošenju Statuta i programskih aktivnosti,
– da zahtijevaju društvenu, materijalnu i moralnu odgovornost izabranih dužnosnika,
– da iniciraju i predlažu mjere za poboljšanje rada Zajednice,
– da odlučuju u Skupštini o opozivu dužnosnika u tijelima Zajednice,
– da daju inicijative i prijedloge za organizirani odmor, rekreaciju, liječenje, te drugih potrebnih pomoći članstvu u suradnji s drugim članicama,
– da istupe iz Zajednice.

Obaveze članica jesu:
– da se aktivno zalažu za provođenje ovog Statuta, općih i drugih akata Skupštine i drugih tijela Zajednice,
– da provode zaključke, gledišta, preporuke i smjernice Skupštine i drugih tijela Zajednice,
– da se aktivno zalažu za ostvarivanje programskih aktivnosti Zajednice,
– da u zadanim rokovima obave povjerene poslove i zadaće,
– da na svom području razvijaju prijateljstvo i solidarnost među umirovljenicima, starijim osobama i ostalim pučanstvom, te da potiču primjenu načela uzajamnosti, solidarnosti u pružanju pomoći,
– da na svom području aktivno surađuju s predstavnicima lokalne i županijske samouprave i drugim pravnim osobama,
– da se brinu o obnovi i povećanju broja članova,
– da na svom području organiziraju i neposredno provode raspravu i druge oblike dogovaranja o pitanjima koja su posebno važna za Zajednicu,
– da se u svom postupanju i poslovanju pridržavaju odredaba Zakona i ovog Statuta.

Članak 16

Prestanak članstva u Zajednici nastaje istupom članica na vlastiti zahtjev ili isključenjem. Prestanak nastaje i ako je članica brisana iz registra Udruga.
Zahtjev za prestanak članstva u Zajednici podnosi se pismeno Izvršnom odboru, uz predočenje odluke nadležnog tijela udruge umirovljenika o istupanju iz Zajednice. Odluku o zahtjevu za prestanak članstva u Zajednici donosi Izvršni odbor a potvrđuje Skupština zajednice.

Članak 17

Stegovne mjere su: opomena, ukor i isključenje. Isključenje iz članstva stegovna je mjera, koja se primjenjuje ako članica krši odredbe ovog Statuta i druge opće akte, ili ne provodi odluke Skupštine, odnosno ne izvršava povjerene joj poslove i zadatke koji su u skladu s odredbama ovog Statuta, ta ako svojim ponašanjem nanosi štetne posljedice kojima narušava ugled Zajednice.

Članak 18

Prijedlog za pokretanje stegovnih mjera može podnijeti svaka članica i Nadzorni odbor. Pokretanje i vođenje postupaka za primjenu stegovnih mjera vrši se prema odredbama Poslovnika Zajednice.
Odluku o primjeni stegovnih mjera donosi Izvršni odbor, a u žalbenom postupku Skupština, čija je odluka konačna.

IV UNUTRAŠNJI USTROJ ZAJEDNICE

Članak 19

Zajednica je ustrojena u skladu s odredbama Zakona o Udrugama. Zajednica samostalno odlučuje o financijskim, poslovnim i drugim pitanjima na način predviđen Zakonom i ovim Statutom.

Članak 20

Temeljni ustroj Zajednice su Udruge umirovljenika.

Članak 21

Sukladno Zakonu o Udrugama, udruge s područja istoga grada ili iste općine Zagrebačke županije mogu osnovati svoje gradske i općinske saveze ili zajednice udruga. Ako na području grada ili općine nije osnovan savez ili zajednica udruga, udruge mogu radi djelotvornijeg ostvarivanja svojih aktivnosti te radi zauzimanja zajedničkih stajališta i interesa na razini grada ili općine osnovati koordinacijski odbor. Sporazumom o osnivanju ovog odbora uređuju se prava i obveze i način njegovog djelovanja.

Članak 22

Tijela Zajednice jesu: Skupština, Predsjednik Zajednice, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.

Članak 23

Skupština je najviše tijelo i nositelj cjelokupne aktivnosti Zajednice. Skupštinu čine predstavnici udruga umirovljenika udruženih u Zajednicu.
Udruge svoje predstavnike u Skupštini biraju prema ključu jedan predstavnik na svakih 1000 članova, ali najviše 3 predstavnika. Udruge koje imaju manji broj članova biraju jednog člana skupštine bez obzira na broj. Mandat člana Skupštine traje 4 godine i može se ponavljati.

Članak 24

Skupština može biti redovna, izborna, izvanredna i svečana.
Redovne skupštine održavaju se najmanje jedanput godišnje, a izborna jedanput u svake četiri godine.
Izvanredna i svečana sjednica održava se povremeno, prema potrebi i za određeno pitanje.

Članak 25

Sjednicama Skupštine predsjedava predsjednik Zajednice, a izbornoj i svečanoj voditeljstvo od tri člana.
Način vođenja Skupštine i sjednica tijela Zajednice utvrđuje se Poslovnikom.

Članak 26

Sjednice Skupštine saziva predsjednik na vlastitu inicijativu ili na prijedlog Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, ili 1/3 članica Zajednice. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od primitka zahtjeva predlagatelja, sjednicu Skupštine mogu sazvati sami predlagatelji.

Članak 27

Skupština i tijela Zajednice rade u sjednicama.
Odluke koje donosi Skupština i ostala tijela Zajednice punovažne su ako se za njih izjasni natpolovična većina ukupnog broja članica Skupštine, odnosno tijela Zajednice.

Članak 28

Skupština Zajednice obavlja osobito sljedeće zadatke:
– donosi Statut i druge opće akte, te vrši izmjene i dopune tih akata,
– donosi Poslovnik o radu Skupštine i drugih tijela Zajednice,
– donosi programske aktivnosti za izborno razdoblje i godišnje programa rada,
– raspravlja i odlučuje o izvršavanju programskih aktivnosti,
– bira i razrješuje predsjednika, dopredsjednike i tajnika Zajednice, članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora,
– donosi godišnji financijski plan, te završni račun Zajednice,
– po potrebi donosi odluku o osnivanju povremenih radnih tijela, utvrđuje im zadatke i rokove izvršenja,
– odlučuje u drugom stupnju u žalbama na odluke Izvršnog odbora te odlučuje o prestanku članstva u Zajednici,
– utvrđuje gledišta, zahtjeve, prijedloge i mišljenja pri donošenju određenih propisa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te drugih pitanja, reguliraju materijalni i socijalni položaj umirovljenika, te o tome upućuju svoja gledišta i prijedloge nadležnim organima i tijelima,
– odlučuje o pristupanju u Maticu umirovljenika Hrvatske, kao i o prestanku tog članstva,
– donosi odluke o davanju priznanja i pohvala udrugama i pojedincima,
– obavlja i druge poslove koji po svojem značenju pripadaju u nadležnost Skupštine, ako nisu stavljeni u djelokrug nekom drugom tijelu Zajednice.

Članak 29

Opći i drugi akti Skupštine i drugih tijela Zajednice moraju biti u skladu s odredbama Zakona i drugih propisa i ovog Statuta.

Članak 30

Predsjednik Zajednice zastupajući Zajednicu, brine se o organizaciji i radu Skupštine, Izvršnog odbora i Predsjedništva izvršnog odbora u okviru utvrđenih nadležnosti i datih ovlaštenja, rukovodi radom Skupštine, Izvršnog odbora i Predsjedništva izvršnog odbora, te predsjedava njihovim sjednicama.
Predsjednik saziva sjednice Skupštine, Izvršnog odbora i Predsjedništva izvršnog odbora sukladno izvršavanju programskih aktivnosti, kao i na prijedlog Nadzornog odbora ili na zahtjev najmanje 1/3 članica Zajednice.
U slučaju spriječenosti predsjednika, u svim ovlastima ga zamjenjuje jedan od dopredsjednika.
Zajednica može imati od jednog do pet dopredsjednika.
Predsjednik Zajednice ne može biti istovremeno osoba na funkciji predsjednika, dopredsjednika ili tajnika političke stranke.
Predsjednik zaključuje ugovore i druge pravne poslove s drugim pravnim osobama o pitanjima neposredno vezanim za djelatnost Zajednice u skladu sa Statutom i odlukama Skupštine.
Mandat predsjednika i dopredsjednika traje 4 godine i može se ponavljati a obavezno se biraju od članova skupštine.

Članak 31

Po svojem položaju predsjednik, dopredsjednici i tajnik članovi su Izvršnog odbora te čine Predsjedništvo izvršnog odbora.
Može se dopuniti sa još dva člana Skupštine ili Izvršnog odbora ako je potrebno.
Obaveze Predsjedništva izvršnog odbora su da vrše pripreme i radnje vezane za članak 36. Statuta Zajednice. Članovi predsjedništva obavezni su raditi isključivo prema Statutu Zajednice, odnosno provoditi zaključke Skupštine i Izvršnog odbora.

Članak 32

Izvršni odbor Zajednice može brojiti od 25 do najviše 34 člana koje bira – potvrđuje Skupština a čine ga predstavnici Udruga koje su članice Zajednice. Zajednicu čine 27 udruga:
1. Gradske udruge umirovljenika Velika Gorica
2. Samobor
3. Vrbovec
4. Zaprešić
5. Sv. Ivan. Zelina
6. Ivanić Grad
7. Dugo Selo
8. Sveta Nedjelja
9. Udruga umirovljenika Prigorje Jastrebarsko
10. Udruge umirovljenika općine Brdovec
11. Dubravica
12. Marija Gorica
13. Luka
14. Pušća
15. Bistra
16. Jakovlje
17. Gradec
18. Dubrava
19. Križ
20. Rugvica
21. Bedenica
22. Orle
23. Kravarsko
24. Pisarovina
25. Pokupsko
26. Klinča Selo
27. Preseka

Mandat članova Izvršnog odbora traje koliko i mandat članova Skupštine. Član Izvršnog odbora ne mora biti i član Skupštine.

Članak 33

Izvršni odbor izvršava odluke, zaključke, gledišta i smjernice Skupštine, donosi provedbene akte, te o svojem radu podnosi izvješća Skupštini najmanje jadanput godišnje. Sjednice se održavaju prema potrebi, ali najmanje jedanput u tri mjeseca.

Članak 34

Članovi izvršnog odbora dužni su neposredno surađivati s članicama svog izbornog tijela, skrbiti se za pravodobno i cjelovito provođenje zaključaka i stavova Izvršnog odbora i Skupštine, te na sjednicama iznositi mišljenja, inicijative i prijedlog članica.

Članak 35

Član Izvršnog odbora može podnijeti ostavku. Ostavka se podnosi pismeno predsjedniku Zajednice, koji o tome obavještava Skupštinu radi razrješenja člana, s prijedlogom za izbor novoga.

Članak 36

Izvršni odbor obavlja naročito ove poslove:
– utvrđuje prijedlog Statuta, Poslovnika i drugih općih akata, njihove izmjene i dopune,
– utvrđuje prijedloge programskih mjera i aktivnosti za mandatno i godišnje razdoblje,
– utvrđuje godišnji financijski plan i završni račun,
– brine se o provođenju odluka, smjernica i zaključaka Skupštine i prati izvršavanje programskih aktivnosti, te izvršavanje financijskog plana,
– po potrebi vrši izmjene u financijskom planu u okviru utvrđenih sredstava,
– bira predstavnika u Izvršni odbor Matice umirovljenika Hrvatske,
– brine se o pripremi materijala za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,
– donosi odluku o osnivanju pomoćnih tijela, određuje im zadatke i rokove,
– organizira i ustrojava rad stručne službe Zajednice, te vodi brigu o njenom radu i izvršavanju zadataka,
– ostvaruje suradnju s udrugama umirovljenika drugih županija i udrugama socijalno-humanitarnog karaktera,
– provodi postupak i donosi odluke o primjeni stegovnih mjera,
– daje tumačenje odredaba Statuta, Poslovnika i drugih općih akata,
– obavlja i druge poslove i zadatke iz svoje nadležnosti.

Članak 37.

Radi uspješnijeg ostvarivanja programskih aktivnosti i zadataka, proučavanja određenih pitanja i izvršavanja određenih poslova, Izvršni odbor može osnivati povremena radna tijela.
Odlukom o osnivanju takvih tijela određuju se zadaci, rokovi i sastav tijela.

Članak 38

Zajednica ima Nadzorni odbor od tri člana, koji bira Skupština iz redova predstavnika u Skupštini.
Nadzorni odbor bira se na izbornoj sjednici Skupštine ( predstavnik i dva člana ).
Mandat članova Nadzornog odbora traje koliko i mandat članova Skupštine.

Članak 39

Nadzorni odbor nadzire ispravnost materijalno-financijskog poslovanja Zajednice a posebno provođenje odredaba Statuta i drugih općih akata, programskih aktivnosti i financijskog plana, te o tome povremeno ili najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Skupštini.

Članak 40

Tajnik Zajednice brine se o neposrednom izvršavanju zadataka Zajednice te sa predsjednikom obavlja naročito sljedeće poslove:
– provodi zaključke i zadatke Skupštine i Izvršnog odbora,
– priprema materijale za sjednicu Skupštine i Izvršnog odbora,
– neposredno rukovodi obavljanjem administrativnih i financijskih poslova,
– vodi evidenciju članica Zajednice,
– obavlja i druge poslove i zadatke na temelju ovlaštenja Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Zajednice,
– mandat tajnika traje 4 godine i može se ponavljati,
– ne mora biti član Skupštine.

V NAČIN IZBORA I OPOZIVA

Članak 41

Sva tijela Zajednice su izborna.
Izabrani predstavnici u Skupštini i drugim tijelima Zajednice odgovorni su za svoj rad izbornim tijelima koja su ih izabrala, te predsjedniku Zajednice.

Članak 42

Izvršni odbor dužan je najmanje dva mjeseca prije isteka mandata Skupštine dostaviti članicama kriterije i upute o načinu i rokovima izbora predstavnika u novi sastav Skupštine.
Izborna područja su gradovi i općine članice Zajednice.
U Skupštinu Zajednice članice biraju svoje predstavnike po odredbama članka 23. ovog Statuta.
Članice su dužne u roku od dva mjeseca nakon raspisivanja izbora izvršiti izbor svojih predstavnika i o tome obavijestiti Zajednicu.
Dok članica ne izabere svoje predstavnike u Skupštinu, njezin mandat miruje, a ako to ne učini ni na ponovljeni zahtjev u roku od dva mjeseca, prestaje joj članstvo u Zajednici isključenjem.

Članak 43

Izbori u Skupštini i drugim tijelima Zajednice provode se glasovanjem – dizanjem ruku – ako Skupština drugačije ne odluči.
Izborni postupak utvrđuje se Poslovnikom Zajednice.

Članak 44

Mandat predstavnika u Skupštini i tijelima Zajednice traje 4 godine, a može se ponavljati.
Mandat predstavnika u Skupštini može prestati i ranije ostavkom, opozivom ili iz drugih razloga. Ostavka se podnosi pismeno predsjedniku Zajednice i svojem izbornom tijelu, koje će izabrati drugog predstavnika u roku od dva mjeseca.
Opoziv predstavnika može se izvršiti zbog neaktivnosti, neizvršavanja zadataka ili zbog ponašanja i djelovanja kojima se nanosi šteta Zajednici.

VI MATERIJALNA I NOVČANA SREDSTVA

Članak 45

Materijalna sredstva Zajednice sastoje se iz pokretne i nepokretne imovine, te novčanih sredstava, a naročito iz:
– dotacija Županije, poduzeća, udruga ili ustanova te drugih izvora,
– darova i poklona,
– prihoda od imovine,
– drugih prihoda.

Članak 46

Financijsko poslovanje Zajednice obavlja se u skladu sa zakonskim propisima i načinom poslovanja neprofitnih udruga.
Za obavljanje administrativnih i financijskih poslova može se odrediti određeni broj djelatnika, ( blagajnik, knjigovodstveni servis ) zaključkom Izvršnog odbora.
Sredstva za obavljanje poslova iz ovog članka osiguravaju se financijskim planom Zajednice.

Članak 47

Putne i druge troškove predstavnika u Zajednici snose članice Zajednice, svaka za svoje predstavnike, ukoliko iste ne može podmiriti Zajednica.
Troškove sjednica Skupštine, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, te povremenih tijela snosi Zajednica.

Članak 48

Naredbodavci za isplate po financijskom planu su predsjednik i dopredsjednici.

VII PRESTANAK RADA ZAJEDNICE

Članak 49

Zajednica mora prestati s radom ako se broj članica smanji ispod broja određenog za njezino osnivanje.
Zajednica će prestati sa radom i ako se ispune uvjeti utvrđeni u članku 28. Zakona o udrugama.

Članak 50

U slučaju prestanka rada Zajednice sva imovina pripada Zagrebačkoj županiji.

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51

Donošenjem izmjena i dopuna ovog Statuta važi Statut koji su članice Zajednice usvojile 10.12.2008. godine i dopunile 19.10.2011. godine.

Članak 52

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i podliježe promjeni upisa u Registar udruga koji se vodi u Državnom uredu za opću upravu grada Zagreba.

 

 

BROJ: 272/11
ZAGREB, 19.10.2011.

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE:
Rudolf Benček v.r.